Beleidsplan Stichting Vrienden van Villa Joep (RSIN 856720021)

1. Stichting Vrienden van Villa Joep (de "Vriendenstichting") is opgericht op 14 september 2016. De Vriendenstichting heeft een beperkt doel: het ondersteunen van de activiteiten van Stichting Villa Joep, onder meer door financiële ondersteuning en ondersteuning in natura.
2. Stichting Villa Joep heeft als doel - samengevat - het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die zijn getroffen door Neuroblastoom kinderkanker door het werven van fondsen zowel in Nederland als in het buitenland voor onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker, alsmede het aanmoedigen van onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker. Stichting Villa Joep heeft ANBI-status sinds 1 januari 2008 (dossiernummer 23606).
3. Het bestuur van de Stichting Villa Joep en het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit dezelfde personen.
4. Stichting Villa Joep hanteert als doelstelling dat 100% van de fondsen die zij werft daadwerkelijk worden besteed aan onderzoek (de "100% doelstelling"). Tot 1 oktober 2016 trachtte Stichting Villa Joep haar doelstelling te realiseren door de inzet van uitsluitend vrijwilligers; Stichting Villa Joep had en heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij probeert bovendien de bureaukosten tot een minimum te beperken. De vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Voor zover zij bureaukosten maakt, worden die ten laste gebracht van de Reserve Vrienden van Villa Joep (als zodanig op de balans van de jaarrekening van Stichting Villa Joep opgevoerd). Die reserve is gevormd uit donaties van enkele donateurs die specifiek zijn aangezocht om aan de bestrijding van de bureaukosten bij te dragen. De Reserve Vrienden van Villa Joep bedraagt volgens de jaarrekening over het boekjaar 2016 EUR 105.629.
5. Het bestuur van Stichting Villa Joep heeft in 2016 besloten dat zij haar doelstelling beter dient door de inzet van één betaalde kracht voor 32 uur per week. Hiertoe is mw. Evelien Huising-Mechielsen aangetrokken, vooralsnog voor de duur van één jaar (eindigend op 1 oktober 2017). Mw. Huising geniet een salaris van EUR 2.350 bruto per maand (ex vakantietoeslag).
6. Om de 100% doelstelling van Stichting Villa Joep te kunnen blijven waarmaken, is mw. Huising in dienst getreden van de Vriendenstichting. De Vriendenstichting stelt mw. Huising om niet ter beschikking van Stichting Villa Joep.
7. Het functioneren van mw. Huising geeft de Vriendenstichting aanleiding om haar met ingang van 1 oktober 2017 voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Mevrouw Huising heeft haar functie per 1 oktober 2018 op eigen verzoek neergelegd. 
8. Meer in het algemeen draagt de oprichting van de Vriendenstichting bij aan een strikte scheiding tussen fondsen die worden geworven ten behoeve van onderzoek (Stichting Villa Joep) en fondsen die worden geworven ter bestrijding van de bureaukosten (Vriendenstichting).
9. De Vriendenstichting is thans gefinancierd door een lening van Stichting Villa Joep ten bedrage van EUR 50.000. Stichting Villa Joep heeft het voornemen om deze lening kwijt te schelden, zodra de Vriendenstichting de ANBI-status heeft verkregen. Alsdan zal ten laste van de Reserve Vrienden van Villa Joep aan de Vriendenstichting een schenking worden gedaan tot het volledige bedrag van de reserve.
10. De Vriendenstichting zal eigen fondsen dienen te werven. Zij zal daartoe zeer specifiek en selectief een beroep doen op (zeer) vermogende particulieren en bedrijven. Die zijn ook in het verleden bereid gevonden om bij te dragen aan de vorming van de Reserve Vrienden van Villa Joep. De Vriendenstichting heeft niet het voornemen om fondsen te werven van het publiek.


Op de hoogte blijven?

4x per jaar verschijnt de Villa Joep nieuwsbrief boordevol onderzoeksinformatie, achtergronden en nieuws over acties van onze stichting!

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.