Urine Catecholamine

Een opvallend feit is dat niet alle kinderen, met eenzelfde type neuroblastoom, even goed op de therapie reageren. Dit laat zien dat de huidige classificatiemethodes niet goed in staat zijn om te kunnen voorspellen of een patiënt met neuroblastoom goed op de therapie gaat reageren. Daarom zijn er betere markers nodig die kunnen voorspellen of een patiënt baat heeft bij de therapie en wat de overlevingskansen zijn.

Neuroblastoomcellen scheiden stoffen uit (metabolieten) die in de urine terecht komen. Deze verschillende metabolieten kunnen gebruikt worden om bij patiënten een neuroblastoom vast te stellen. In dit project wil de onderzoeksgroep van Tytgat en Van Kuilenburg antwoord geven op de vraag welke metabolieten, die door neuroblastoom worden gemaakt en uitgescheiden, gebruikt kunnen worden om patiënten met neuroblastoom te kunnen diagnosticeren en om te voorspellen of een bepaalde therapie gaat werken. Dit is belangrijke informatie omdat daarmee ook patiënten met een hoog risico op het terugkeren van de tumor kunnen worden geïdentificeerd waardoor deze groep van patiënten al bij diagnose intensiever behandeld en extra goed in de gaten gehouden kan worden met evidente consequenties als het gaat om overleving en kwaliteit van leven. Daarnaast wil de onderzoeksgroep gaan onderzoeken of er speciale aanmaak en afbraakroutes zijn van belangrijke metabolieten in het neuroblastoom. Als dat zo is, kan het aanleggen van blokkades in dit soort routes schadelijk zijn voor het neuroblastoom en daarmee een nieuwe behandelingswijze opleveren.

 
In het eerste project heeft de onderzoeksgroep de meerwaarde van het meten van een panel van urine markers vast gesteld. De onderzoekers willen deze techniek voor heel Europa als standaard gaan invoeren, en dat middels dit onderzoeksproject uitrollen. Inmiddels zijn al meer dan 13 landen enthousiast gevonden om te participeren in dit prospectieve onderzoek, waarbij de landen zelf de catecholamines gaan meten, en de onderzoeksgroep de uitslagen gaan harmoniseren en standaardiseren. Omdat er nog steeds patiënten zijn die geen meetbare catecholamines hebben, en het neuroblastoom een tumor is die vele metabole aspecten heeft, willen de groep in dit onderzoeksproject ook andere metabole markers onderzoeken. In sommige adulte tumoren zijn er belangrijke metabole pathways gevonden, die bijvoorbeeld door MYC gereguleerd worden, waar medicijnen voor ontwikkeld worden. Daarom is in dit project naast catecholamine onderzoek, ook metabool onderzoek als tweede pijler beschreven.

 

Projectgegevens

Onderzoek Urine Catecholamine
Onderzoeksleider(s) Dr. Lieve Tytgat & Dr. André van Kuilenburg 
Locatie Prinses Máxima Centrum (Utrecht) & AMC (Amsterdam)
Gestart 2021
Looptijd 4 jaar